Anyuta Slavskaya date of birth:

November 11, 1983

How old is Anyuta Slavskaya?

40

Where was Anyuta Slavskaya born?

Donetsk, Ukraine

Anyuta Slavskaya body shape:

Slim

What color are Anyuta Slavskaya's eyes?

Grey

What color is Anyuta Slavskaya's hair?

Brown - Dark

Is Anyuta Slavskaya gay or straight?

Straight

What is Anyuta Slavskaya's ethnicity?

White

What is Anyuta Slavskaya nationality?

Ukrainian

What is Anyuta Slavskaya's occupation?

Singer, tv-host

What genre is Anyuta Slavskaya's work?

Pop, Dance

What instruments does Anyuta Slavskaya play?

Vocals

Short Biography

Anyuta Slavskaya, also known as Anyuta (Russian: Анюта Славская), Ukrainian: Анюта Славська); born 11 November 1983, is a Ukrainian-Russian singer and TV presenter.