What is Erika Csiszer's full name?

Erika Gabriela Blanco Csiszer

Erika Csiszer date of birth:

December 24, 2017

How old is Erika Csiszer?

6

Where was Erika Csiszer born?

Caracas, Venezuela

Erika Csiszer body shape:

Slim

What color are Erika Csiszer's eyes?

Brown - Light

What color is Erika Csiszer's hair?

Brown - Dark

What is Erika Csiszer's ethnicity?

White

What is Erika Csiszer nationality?

Venezuelan

What is Erika Csiszer's occupation?

Television Personality, Actress