What is Pamela Savieti's full name?

Pamela Savieti

Pamela Savieti nickname(s):

Pamela Savieti, Mela Savieti, Mela Sav