What is Xenia Konstadinidou's full name?

Polyxeni Konstadinidou

Xenia Konstadinidou body shape:

Slim

What color are Xenia Konstadinidou's eyes?

Brown - Dark

What color is Xenia Konstadinidou's hair?

Black

What religion is Xenia Konstadinidou?

Greek Orthodox

What is Xenia Konstadinidou's ethnicity?

White

What is Xenia Konstadinidou nationality?

Cypriot

What is Xenia Konstadinidou's occupation?

Actress