Keisuke Kinoshita date of birth:

December 5, 1912

How old was Keisuke Kinoshita when died?

86

Where was Keisuke Kinoshita born?

Hamamatsu, Shizuoka Prefecture, Japan

When did Keisuke Kinoshita die?

December 30, 1998

Where did Keisuke Kinoshita die?

Minato, Tokyo, Japan

Keisuke Kinoshita body shape:

Average

What color are Keisuke Kinoshita's eyes?

Brown - Dark

What color is Keisuke Kinoshita's hair?

Salt and Pepper

Is Keisuke Kinoshita gay or straight?

Straight

What is Keisuke Kinoshita's ethnicity?

Asian

What is Keisuke Kinoshita nationality?

Japanese

What is Keisuke Kinoshita's occupation?

Film director

Short Biography

Keisuke Kinoshita (木下 惠介, Kinoshita Keisuke, December 5, 1912 – December 30, 1998) was a Japanese film director.