What is Melpo Kolomvou's full name?

Melpomeni Kolomvou

Melpo Kolomvou body shape:

Slim

What color are Melpo Kolomvou's eyes?

Brown - Dark

What color is Melpo Kolomvou's hair?

Blonde

What religion is Melpo Kolomvou?

Greek Orthodox

What is Melpo Kolomvou's ethnicity?

White

What is Melpo Kolomvou nationality?

Cypriot

What is Melpo Kolomvou's occupation?

Actress